“Акаунтинг Груп БГ” ООД подписа договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по процедура „Ново работно място 2015“

Автор: Svetoslav Tsvetanov ~ Дата: . ~ Категория: Новини

Проект BG05M9OP001-1.003-0149-C01  „Насърчаване на младежката заетост чрез създаване на нови работни места в “Акаунтинг Груп БГ” ООД“
 
Описание на проекта:
На 25.08.2016, “Акаунтинг Груп БГ” ООД сключи договор за предоставяне на безвъзмездна финансова  помощ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020.

Бе одобрен проект „Насърчаване на младежката заетост чрез създаване на нови работни места в “Акаунтинг Груп БГ” ООД“, BG05M9OP001-1.003-0149 на обща стойност 60 001.12 лева БФП, от които 51000,95 лв. европейско и 9000,17 лв.  национално съфинансиране.

“Акаунтинг Груп БГ” ООД ще реализира настоящия проект, който предвижда:

● Наемане на 3 бр. младежи на възраст до 29 г., със завършено средно или висше образование, търсещи работа или неактивни и 1 бр. безработни или неактивни лица на възраст между 30 и 54 г. на позициите позициите „Счетоводител“и "Офис мениджър".
● Осигуряване на заетост и трудови възнаграждения за срок от 12 месеца;
● Създаването на подходящи условия за извършването на професионалните задължения на новонаетите лица чрез оборудването на новите работни места.

След приключване изпълнението на проекта “Акаунтинг Груп БГ” ООД ще поеме ангажимента да запази две от работните места за минимален срок от още 12 месеца, като по този начин осигури заетост за срок от 24 месеца.

Реализацията на проекта ще има изцяло положително въздействие върху представителите на целевите групи. В резултат на професионалния опит, който ще получат, наетите лица ще придобият нови умения, които ще ги направят по-адаптивни  към пазара на труда и в дългосрочен план ще бъдат полезни за по-активното им участие на него. Успешното осъществяване на проекта ще доведе до осигуряване на трайна заетост, повишаване на доходите, икономическата активност и социалната им интеграция.

Общата цел на проекта е осигуряване на устойчива заетост за 4 бр. представители на целевите групи - трима младежи на възраст до 29 г., със завършено средно или висше образование, търсещи работа или неактивни и едно безработно или неактивно лице на възраст между 30 и 54 г. и социалната им и икономическа интеграция.
 
Специфичните цели на проекта включват:
1. Създаването на четири нови работни места в “Акаунтинг Груп БГ” ООД.
2. Оборудване и обзавеждане на четири нови работни места.
3. Осигуряване на заетост и трудово възнаграждение за четири безработни или неактивни лица за срок от 12 месеца. 

Създавайки нови работни места за представители на уязвимите групи на безработните и неактивни младежи до 29 г. и безработните или неактивни лица на възраст между 30 и 54 г., проектът ще спомогне за постигането на специфичните цели на ОПРЧР, които се фокусират върху борбата с безработицата сред уязвимите групи на пазара на труда, най-вече младежите и продължително безработните, както и постигането на по-висока заетост сред по-възрастните хора.

Общата и специфичните цели на проекта са в пълно съзвучие със Специфична цел 1 на Инвестиционен приоритети 1 от Приоритетна ос 1  на ОПРЧР,  а именно: "Увеличаване броя на започналите работа безработни или неактивни лица на възраст от 30 и 54 г. вкл.", както и със Специфична цел 3 на Инвестиционен приоритети 2 от Приоритетна ос 1 - "Увеличаване броя на включените в заетост, в самостоятелна заетост или в обучение безработни младежи на възраст до 29 г. вкл., със завършено средно или висше образование".
 
Начало на проекта: 25.08.2016 г.
Край на проекта: 25.11.2017 г.
 
 

Стажантска програма 2015

Автор: Димитър Венков ~ Дата: . ~ Категория: Новини

Счетоводна кантора Accounting Group BG провежда стажантска програма, като приема студенти от специалност "счетоводство и контрол" от университети в страната. Компанията предлага практическо обучение в счетоводна кантора, възможност за професионално развитие и израстване след стажа. Стажът е с продължителност  1(един) месец  при условията на  4 (четири) часов работен ден съобразен с учебната програма на стажанта.

Промени влизащи в сила от 1-ви януари 2015

Автор: Димитър Венков ~ Дата: . ~ Категория: Новини

Минималната работна заплата от днес става 360 лв., или с 20 лв. повече от тази през 2014 г. От 1 юли ще има още едно увеличение с 20 лв. и така през втората половина на годината ще достигне 380 лв.

До края на юли се подава декларацията за дължими данъци за второто тримесечие на 2014 г.

Автор: Димитър Венков ~ Дата: . ~ Категория: Новини

 
Всяко предприятие или самоосигуряващо се лице, което изплаща на физически лица доходи извън тези по трудов договор и е задължено да удържа данък, трябва да подаде декларация за дължими данъци. Когато платецът не е задължен да удържа и внася данъка, формулярът се подава от физическото лице, придобило доходите. Декларацията по чл. 55, ал. 1 от ЗДДФЛ и по чл. 201, ал. 1 от ЗКПО за дължими данъци (образец 4001), се подава в сроковете за внасяне на дължимите данъци. 

НАП съветва да сте внимателни при избора на търговските си партньори

Автор: Димитър Венков ~ Дата: . ~ Категория: Новини

Често в рамките на ЕС и на територията на страната се засичат схеми на ДДС измами. Случайното или съзнателно участие в такива схеми води до неблагоприятни последици за търговците, а освен това носи загуби за бюджета и обществото като цяло.
НАП Ви съветва да сте внимателни при избора на търговските си партньори. Силно препоръчително е да сключвате договорите си винаги в писмена форма и да извършвате разплащанията по сделки по банков път. Важно е да проучите правния и фактически статус на Вашия контрагент като изследвате информацията, налична в публичните регистри и други общодостъпни източници.