Публикуване на ГФО

Автор: Димитър Венков ~ Дата: . ~ Категория: Новини

Счетоводна кантора "Акаунтинг Груп БГ" ви напомня да не изчаквате последния момент за подаването на годишните финансови отчети. Крайните срокове за подаване на годишния финансов отчет и консолидирания финансов отчет; годишния доклад за дейността и годишния консолидиран доклад за дейността, приети от общото събрание на съдружниците/акционерите или от съответния орган чрез заявяване и представяне за обявяване в Търговския регистър, са както следва:
 
а) за едноличните търговци – в срок до 31.05.2014 г., в случай, че е необходим (виж Забележката);
б) за дружествата с ограничена отговорност – в срок до 30.06.2014 г.;
в) за всички други търговци по смисъла на Търговския закон – в срок до 31.07.2014 г.
 
Забележка:
Съгласно ал. 8 на чл. 40 от Закона за счетоводството е предвидено, че задължения в ал. 1 до 7 не се прилагат за eдноличните търговци, чиито годишни финансови отчети не подлежат на задължителен независим финансов одит.