Консултации

Постоянните изменения на съществуващите и приемането на нови нормативни актове винаги води до риска от данъчни грешки, които понякога струват твърде скъпо.

  • Счетоводната политика на предприятието
  • Данъчно планиране на дейността и данъчна оптимизация
  • Организиране документооборота на предприятието
  • Консултации по трудови и осигурителни въпроси
  • Консултации относно прилагане на спогодби за избягване двойното данъчно облагане