Обработка на заплати

За да спестим Вашите усилия да поддържате специфична компетентност и да гарантираме конфиденциалността на възнагражденията, ние осигуряваме възможно най-пълния сервиз по обслужване възнагражденията на Вашия персонал.

  • Изготвяне на трудови договори, граждански договори и договори за управление и контрол
  • Изготвяне и подаване на необходимите уведомления в НАП
  • Поддържане на трудови досиета на служители
  • Изготвяне на ведомости за заплати и фишове към тях
  • Изготвяне на платежни документи за превод на дължими месечни осигуровки и данък върху доходите на физически лица
  • Обработка на болнични листове и подаване в НОИ
  • Представяне на информация за осигурените лица в Персонален регистър – Декларации Образец 1 и 6
  • Изготвяне на справка за разходите на фирмата за трудови възнаграждения и осигуровки по отдели
  • Представителство пред осигурителните и данъчни органи във връзка с назначени проверки или ревизии